پیشرفت اجرایی پروژه

106

1396/8/21

4542
 

پیشرفت اجرایی پروژه

بلوک e
انجام سوراخکاری مسیر لوله های تاسیسات مکانیکی بلوک E