پیشرفت اجرایی بلوک F در آبان۹۶

107

1396/9/5

4600
 

پیشرفت اجرایی بلوک F در آبان۹۶

پیشرفت اجرایی بلوک F در آبان۹۶
بلوک f
اجرای کاشی سرامیک سرویس بهداشتی و حمام واحدهای بلوکf
بلوک f
نصب چهارچوب های واحدهای بلوکF
بلوک f
نصب سنگ پله های اضطراری بلوکF