پیشرفت ساخت پروژه

110

1396/9/22

4495
 

پیشرفت ساخت پروژه

پیشرفت ساخت پروژه
بلوک d
بتن ریزی سقف دهم بلوکD.