پیشرفت اجرایی بلوکF

112

1396/11/4

4510
 

پیشرفت اجرایی بلوکF

بلوک f
اجرای سیم کشی تاسیسات برقی واحدهای بلوک F