پیشرفت اجرایی بلوکF

113

1396/11/7

4477
 

پیشرفت اجرایی بلوکF

بلوک f
مرحله ي قير پاشي قبل از ايزوگام براي ايزولاسيون بهتربام بلوکF
بلوک
گچ کاری راه پله های بلوک F