پیشرفت اجرایی بلوک E

115

1396/11/7

4696
 

پیشرفت اجرایی بلوک E

بلوک e
انجام تاسیسات بلوک E تا طبقه ششم
بلوک e
تیغه چینی تا طبقه ششم بلوک E