پیشرفت ساخت پروژه

118

1397/1/29

5371
 

پیشرفت ساخت پروژه

پیشرفت ساخت پروژه
بلوک e
بتن ریزی دیوار ستون سقف دوازدهم بلوکE
بلوک e
شروع اجرای سنگ بغل پله بلوک E
بلوک e
شروع گچکاری (گچ آستر )واحدهای بلوک E