پیشرفت اجرایی بلوک D

119

1397/2/11

4744
 

پیشرفت اجرایی بلوک D

پیشرفت اجرایی بلوک D
بلوک d
بتن ریزی دیوار ستون سقف یازدهم بلوک D