پیشرفت اجرایی بلوک F

122

1397/5/17

5376
 

پیشرفت اجرایی بلوک F

پیشرفت اجرایی بلوک  F
بلوک f
اتمام عملیات گازرسانی و نصب کنتور های گاز واحدهای بلوک F