پیشرفت ساخت پروژه

108

1396/9/22

4229
 

پیشرفت ساخت پروژه

پیشرفت ساخت پروژه
بلوک e
بتن ریزی سقف یازدهم بلوک E