پیشرفت اجرایی بلوکF

111

1396/9/28

4912
 

پیشرفت اجرایی بلوکF

بلوک f
شروع نصب سنگ پله بلوک F
بلوک f
شروع نصب دربهاي ورودي (ضد سرقت) واحدهاي بلوك F