پیشرفت اجرایی بلوک F دراسفندماه ۹۶

116

1396/12/7

4944
 

پیشرفت اجرایی بلوک F دراسفندماه ۹۶

بلوک f
نصب درب های داخلی واحد های بلوک F
بلوک f
نمایی از سقف سرویس های بهداشتی واحدهای بلوک F
بلوک f
نمایی از لابی طبقات بلوک F
بلوک f
نمایی از سقف واحدهای بلوک F