پیشرفت اجرایی پروژه

117

1396/12/16

4492
 

پیشرفت اجرایی پروژه

پیشرفت اجرایی پروژه
بلوک e
آغاز عملیات کف سازی (فوم بتن ) بلوک E
بلوک f
آغاز عملیات حفاری و لوه گذاری خطوط فاضلاب پروژه