پیشرفت اجرایی پروژه

123

1397/5/18

95149
 

پیشرفت اجرایی پروژه

پیشرفت اجرایی پروژه
محوطه
زیرسازی و جدول گذاری و آماده سازی خیابان 24 متری روبروی پروژه جهت آسفالت