گزارش پروژه در 1400/02/12

128

1400/2/15

4484
 

گزارش پروژه در 1400/02/12

گزارش پروژه در 1400/02/12
بلوک c
بتن ریزی دیوار ستون سقف نهم بلوک c